Bộ Preset Pro của HPphotoshop cho Lightroom và camera raw

Thông tin mua bộ ProPreset70 của HPphotoshop:
https://m.me/384499385068355?ref=prop...